Notářský úřad JUDr. Jana Stránského, Plzeň

Smlouvy o převodech nemovitých věcí

Připravíme Vám smlouvu kupní či darovací, případně založíme jiné právní vztahy k Vašim nemovitým věcem a vyřídíme související vklad do katastru nemovitostí.

více informací >

Notářské úschovy

Zajistíme úschovu Vašich peněz a právních listin. Úschova peněz notářem je jeden z nejbezpečnějších způsobů zajištění převodu nemovité věci pro všechny strany smluvního vztahu.

více informací >

Notářský zápis jako exekuční titul

Notářský zápis s přímou vykonatelností může zásadním způsobem ovlivnit úspěch věřitele při vymáhání pohledávky.

více informací >


Závěti a další právní jednání pro případ smrti

Poskytneme Vám odbornou konzultaci a formou veřejné listiny připravíme pořízení upravující právní vztahy k Vašemu majetku pro případ úmrtí.

více informací >

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Smlouvy, kterými manželé (případně snoubenci formou tzv. předmanželské smlouvy) upravují své majetkové poměry v manželství, může sepsat pouze notář.

více informací >

Zástavní smlouvy

Sepíšeme Vám smlouvu o zřízení zástavního práva k zajištění dluhu pro případ, že dluh nebude dlužníkem řádně a včas splněn a případě provedeme navazující zápis do rejstříku zástav, vedeného Notářskou komorou České republiky.

více informací >


Ověřování podpisů a listin

Ověřování pravosti podpisů a skutečnosti, že kopie listiny souhlasí s originálem, provádíme na počkání. Ověřování podpisů a listin určených pro použití v zahraničí doporučujeme předem objednat.

více informací >

Řízení o pozůstalosti

Notář JUDr. Jan Stránský je jako soudní komisař soudem pověřován úkony v řízení o pozůstalosti.

více informací >

Osvědčování právně významných skutečností

Osvědčujeme právně významné skutečnosti a prohlášení. Notářský zápis obsahující zachycení právně významné skutečnosti či prohlášení může mít v budoucnu zásadní význam při dokazování před soudem či jiným státním orgánem.

více informací >


Obchodní korporace a notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Založíme Vám společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či družstvo, osvědčujeme rozhodnutí orgánů již existujících obchodních korporací a pomůžeme Vám s převodem podílů. Provádíme zápisy do obchodního rejstříku. V oblasti zakládání obchodních korporací kontaktujte notáře a vyhněte se často nebezpečným a předraženým nákupům "předzaložených" společností.  

více informací >

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Výpisy z informačních systémů veřejné správy, tj. nejčastěji výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku vydáváme na počkání.

více informací >

Společenství vlastníků jednotek

Osvědčujeme schůze shromáždění a poskytujeme všechny související služby společenstvím vlastníků bytových jednotek. 

více informací >