Notářské úschovy

Notář přijímá do notářské úschovy:

  1. listiny o právním jednání pro případ smrti, nemají-li formu notářského zápisu a jiné právně významné listiny,
  2. peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

Ad 1)

Do notářské úschovy můžete uložit například vlastnoručně sepsanou závěť či jinou listinu, která má právní význam a předejít tak její ztrátě, zničení, poškození či pozměnění. Prostřednictvím úschovy lze také zajistit, že s listinou nebude v době trvání úschovy nijak nakládáno. 

Ad 2)

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitou věc (více zde), může notář kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující získává jistotu, že jím složené prostředky budou prodávajícímu vyplaceny až poté, co bude kupující zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník převáděných nemovitých věcí.

Složení prostředků na koupi nemovité věci do úschovy notáře lze považovat za jeden z nejbezpečnějších mechanismů zajištění uhrazení kupní ceny, a to pro obě smluvní strany. Notář je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho povolání. Účet úschov notáře je vyhrazen vždy jen pro jeden konkrétní případ a nedochází tak ke směšování prostředků smluvních stran s prostředky jiných klientů či přímo s prostředky notáře. Notář plní zákonnou evidenčními povinnost při nakládání s penězi. Notář také odpovídá za případnou škodu způsobenou klientovi veškerým svým majetkem.

Úschovu peněz poskytuje notář i bez souvislosti se sepsáním kupní smlouvy, tzn. přijme do úschovy kupní cenu i tehdy, pokud vlastní smlouvu nesepsal. Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou však úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář.

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.