Smlouvy o převodech nemovitých věcí

Notářská profese je tradičně specializovaná na právní vztahy vztahující se k nemovitým věcem. Notář Vám s patřičnou odbornou úrovní vyhotoví smlouvu o převodu nemovitých věcí (tedy nejčastěji kupní či darovací smlouvu), případně smlouvu o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvu a další smlouvy. Notář Vám poskytne související poradenství a zajistí veškeré služby spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. Při výkonu své činnosti přitom notář postupuje nestranně a preventivně působí proti vzniku případného sporu.

Smlouvu o převodu nemovitých věcí sepíše notář ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou - předpokládá se tedy pravdivost a pravost údajů v ní obsažených.  Význam veřejné listiny se může zásadním významem projevit zejména při případných soudních sporech. Jiný subjekt, než notář, smlouvu ve formě veřejné listiny sepsat nemůže.

Notář disponuje přístupem do katastru nemovitostí a není proto třeba, aby žadatel o sepsání smlouvy zajišťoval výpis z katastru nemovitostí. Další doklady potřebné k sepsání smlouvy je vhodné vždy s notářem konzultovat.

V případě kupní smlouvy Vám notář může zajistit úschovu kupní ceny (více zde). Složení prostředků na koupi nemovité věci do úschovy notáře lze považovat za jeden z nejbezpečnějších mechanismů zajištění uhrazení kupní ceny, a to pro obě smluvní strany. Notář je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho povolání; účet úschov notáře je vyhrazen vždy jen pro jeden konkrétní případ a nedochází tak ke směšování prostředků smluvních stran s prostředky jiných klientů či přímo s prostředky notáře. Notář také odpovídá za případnou škodu způsobenou klientovi, a to veškerým svým majetkem. Úschovu peněz poskytuje notář i bez souvislosti se sepsáním kupní smlouvy, tedy přijme do úschovy kupní cenu i tehdy, pokud vlastní smlouvu nesepsal.

Znalecký posudek o ceně nemovité věci není vždy nezbytný a není proto vhodné jej zajišťovat před konzultací s notářem. V případě darovacích smluv jsou některé příbuzné osoby od daně darovací zcela osvobozeny.

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.