Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Majetek, který nabyde kterýkoliv z manželů za trvání manželství, má, s některými zákonem vymezenými výjimkami (především s výjimkou toho, co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním či odkazem a dále s výjimkou věcí sloužících osobní potřebě jen jednoho z manželů), charakter společného jmění manželů. Součástí společného jmění jsou také dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Z právních jednání týkajících se společného jmění jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

Uvedené v praxi znamená (především a zjednodušeně), že manželé nabývají prostředky, které kterýkoliv z nich po uzavření sňatku vydělá a věci které si za ně pořídí, do společného jmění manželů a společně je spravují. Stejně tak obecně řečeno platí, že za společné dluhy odpovídají manželé veškerým majetkem – tedy jak majetkem, který mají ve společném jmění manželů, tak také výlučným majetkem každého z manželů.

Manželé si však mohou od výše popsaného manželského majetkového režimu ujednat režim odlišný. Lze tak učinit smlouvou sepsanou notářem ve formě notářského zápisu. Tímto způsobem mohou manželé své společné jmění buď zúžit (tedy z něj nějaký konkrétní majetek či dluh vyjmout, s tím, že bude pouze majetkem či dluhem jen jednoho z manželů), nebo naopak rozšířit (tedy zařadit do společného jmění manželů majetek či dluh, který dosud patřil jen jednomu z manželů), případně si mohou vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Je ale přípustné si stejnou formou sjednat i tzv. režim oddělených jmění, kdy ujednáním tohoto režimu je prakticky společné jmění mezi manželi vyloučeno. Obdobným způsobem mohou manželé také upravit správu majetku ve společném jmění manželů. Stejná pravidla ohledně společného jmění manželů a jeho správy si mohou ještě před uzavřením manželství dohodnout též snoubenci formou tzv. předmanželské smlouvy.

Od účinnosti nového občanského zákoníku mají pak manželé možnost nechat každou smlouvu o manželském majetkovém režimu zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu, vedeného Notářskou komorou České republiky. Na obsah smlouvy zapsané do tohoto seznamu se může kterýkoliv z manželů vůči třetím osobám odvolat, a to i v případě, když těmto osobám existence této smlouvy není známa. Smlouvy o manželském majetkovém režimu, které manželé uzavřeli před účinnosti nového občanského zákoníku, tedy před 1. lednem 2014, lze na základě žádosti obou manželů do uvedeného seznamu zapsat dodatečně. Provedení zápisu do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu lze jednoznačně doporučit.

Nejčastější důvody, pro které bývají sepisovány smlouvy o manželském majetkovém režimu, jsou ochrana před odpovědností za dluhy manžela/manželky, snaha předejít sporům o vypořádání společného majetku při zániku manželství a časté použití mají tyto smlouvy spolu s právním jednáním pro případ smrti i při řešení složitějších rodinných situací. Ve vztahu k ochraně před odpovědností za dluhy manžela/manželky je vhodné obecně zdůraznit, že k tomu, aby byl jeden z manželů efektivně ochráněn před dluhy druhého z manželů, musí obvykle sepsání smlouvy o manželském majetkovém režimu a její zápis do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu předcházet vzniku dluhu. U dluhů vzniklých jednomu z manželů ještě před uzavřením sňatku by měla být smlouva uzavřena ještě před sňatkem a mít tedy formu předmanželské smlouvy.

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.