Notářský zápis jako exekuční titul

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti je exekučním titulem, tedy podkladem pro provedení exekuce na majetek dlužníka. V této listině dlužník svoluje k vykonatelnosti notářského zápisu, tedy dává své výslovné svolení k tomu, aby tento notářský zápis byl přímo vykonatelný co do jeho povinnosti zaplatit věřiteli dluh v případě, že by svůj dluh řádně a včas nesplnil. Notářský zápis o svolení k vykonatelnosti může mít podobu dohody mezi věřitelem a dlužníkem, nebo může jít o jednostranné prohlášení dlužníka. Dohodu se svolením k přímé vykonatelnosti lze uzavřít ohledně pohledávky, která teprve vznikne, lze ji sepsat v době vzniku dluhu a i kdykoliv poté, až do splatnosti dluhu. Přímou vykonatelnost lze využít i v případě, kdy již je dluh splatný a věřitel poskytne dlužníkovi k jeho zaplacení dodatečnou lhůtu;  je také možné a vhodné sjednat ji přímo ve smlouvách, které dluh zakládají, tzn. např. jako ustanovení kupní smlouvy, zajišťující zaplacení sjednané kupní ceny.

Zásadní význam této listiny je, že jejím prostřednictvím se věřitel vyhne nalézacímu řízení, ve kterém soud zkoumá oprávněnost jeho pohledávky. Cesta k vymožení pohledávky se tak výrazně časově zkrátí, věřitel se také vyhne povinnosti platit soudní poplatek spojený s žalobou. Rychlost je velmi zásadním faktorem, ovlivňujícím úspěch při vymáhání pohledávky.

Notář je jediným subjektem, který je nadán zákonnou pravomocí sepisovat zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti.

Dalším významným instrumentem k zajištění dluhu je zřízení zástavního práva (více zde).

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.