Zástavní smlouvy

Zástavní právo je věcným právem k věci cizí a slouží k zajištění dluhu pro případ, že dluh nebude dlužníkem řádně a včas věřiteli splněn; zástavní věřitel získává oproti ostatním věřitelům dlužníka výhodnějšího postavení, neboť se může bez ohledu na to, komu zástava patří, přednostně uspokojit z výtěžku jejího zpeněžení.

Pokud je předmětem zástavy závod nebo jiná věc hromadná, nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, nebo ujednají-li si to strany zástavní smlouvy, musí být zástavní smlouva sepsaná ve formě notářského zápisu a zástavní právo k zástavě pak vznikne jeho zápisem do rejstříku zástav, vedeného Notářskou komorou České republiky. Zápis zástavního práva na základě zástavní smlouvy do rejstříku zástav provádí bezprostředně po uzavření smlouvy notář, který ji sepsal.  

Kterýkoliv notář vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava.

Notář sepíše smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, které jsou  evidovány v katastru nemovitostí; zástavní právo v tomto případě vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí. Notář zajistí veškeré služby spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí.

Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.